EN-FI Matikkasanastoa

Suomennoksia ja selityksiä matematiikan opetukseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvistä englanninkielisistä sanoista ja käsitteistä.

Käsitteistä löytyy tarkempaa tietoa suomeksi Lukimat ja ThinkMath -verkkopalveluista.

(Täydentyy vähitellen…)

A

Addition. Yhteenlasku.

Approximate number system (ANS).  Lukumääräisyyden taju. Synnynnäinen kyky hahmottaa lukumääriä likimääräisesti, esim. kyky hahmottaa nopeasti kumpia pisteitä kortissa, keltaisia vai sinisiä, on enemmän.

Kuva: Panamath

Kuva: Panamath

Arithmetic(al) fact. Aritmeettinen yhdistelmä. Yhteen-, vähennys, kerto- ja jakolaskut luvuilla 1-10. Esim. 3 + 4, 12 – 7, 7 x 8 ja 48 : 6. Laskun vastaus opitaan useimmiten palauttamaan nopeasti muistista.

Arrow cards. Lukujärjestelmäkortit paikka-arvon opettamiseen. Kortit asetetaan päällekkäin nuolien kohdalta.

Kuva: Partners in Education

Associative principle. Assosiatiivisuus l. liitännäisyyslaki. Yhteen- ja kertolasku ovat liitännäisiä laskutoimituksia, koska se järjestys, jossa tekijät lasketaan, ei vaikuta laskun tulokseen. Esim. (5 + 3) + 2 = 5 + (3 + 2).

B

Backward number word sequence. Lukujono taaksepäin, esim. 5, 4, 3, 2, 1.

Base-10. Kymmenjärjestelmä on lukujärjestelmä, jonka kantaluku on 10. Kymmenjärjestelmässä käytetään paikkamerkintää ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet jne. Viereinen numero on aina kymmenen kertaa suurempi tai pienempi.

Kuva: TTS

Kuva: TTS

C

Cardinality. Kardinaalisuus. Ymmärrys siitä, että viimeisenä sanottu lukusana ilmaisee koko joukon (esineiden) lukumäärän.

Commutative principle. Vaihdannaisuuslaki. Yhteen- ja kertolasku ovat vaihdannaisia, sillä lukujen järjestyksen vaihtaminen laskussa ei muuta tulosta. Esim. 4 + 3 = 3 + 4.

Comparison.  Vertailua lukumäärillä tai luvuilla. Esim. kumpi on suurempi luku, 23 vai 19.

Concept/conceptual knowledge. (Matemaattinen) käsite, käsitteiden ymmärtäminen.

Counting. Laskeminen. Voidaan edelleen jakaa verbal counting l. lukujen luetteleminen suullisesti (lukujonotaidot) ja object counting l. esinejoukon lukumäärän laskeminen. (Ks. myös enumeration.)

Counting-all. Laskeminen niin, että kaikki laskettavat (esineet) lasketaan. Esim. laskussa 2 + 4, lasketaan ensin yksitellen kaksi (nostetaan kaksi sormea), sitten neljä (nostetaan neljä sormea) ja lopuksi kaikki yhteensä (lasketaan alusta yksitellen kaikki kuusi sormea).

Counting-on. Jatketaan laskemista toisesta laskun tekijästä. Esim. laskussa 2 + 4 lasketaan kahdesta neljä eteenpäin (nostaen neljä sormea). ”Kolme, neljä, viisi, kuusi.” Kun lapsi ymmärtää yhteenlaskun vaihdannaisuuslain, hän voi aloittaa laskemisen suuremmasta luvusta (counting-on min), jolloin laskeminen on nopeampaa ”viisi, kuusi”.

CRA = Concrete-representational-abstract sequence. Konkreettinen-semikonkreettinen-abstrakti -jatkumo. Abstrakti matemaattinen asia pyritään saamaan ymmärrettäväksi havainnollistamalla se ensin konkreettisin esinein ja sitten kuvallisesti.

D

Difference. Erotus.

Digit. Numero, 0-9.

Division. Jakolasku.

Doubles. Yhteenlaskussa aritmeettiset yhdistelmät, joissa kaksi samaa lukua. Esim. 2 + 2, 3 + 3.

Dyscalculia. Dyskalkulia eli laskemiskyvyn häiriö (ICD-10). Noin 5 – 7 % ihmisistä on suuria vaikeuksia matematiikan perustaidoissa, erityisesti aritmetiikassa. Ks. tarkemmin esim. Räsänen, P. (2012). Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim.

E

Enumeration. Lukumäärän (esim. esineiden) määrittäminen laskemalla.

Explicit instruction. Eksplisiittinen opetus. Vaiheittain etenevä systemaattinen ja strukturoitu opetus: opettaja opettaa uuden asian mallintamalla (esim. tietty laskustrategia), jonka jälkeen harjoittelu etenee alussa opetetun tavan mukaisesti opettajajohtoisesti, pienryhmässä tai parin kanssa ja lopulta itsenäisesti. (Video: Teaching matters: Explicit teaching. eMedia Workshop. 4:53.)

F

Forward number word sequence. Lukujono eteenpäin, esim. 1, 2, 3, 4, 5.

G

H

I

Intervention. Interventio. Pyrkimys vaikuttaa suunnitellulla tavalla esimerkiksi osaamiseen tai käyttäytymiseen oppimisympäristöä muokkaamalla. Matematiikan interventiossa harjoitellaan tiettyä matemaattista taitoa tietty ajanjakso tietyllä menetelmällä (usein harjoitusohjelma). Intervention vaikuttavuutta (eli kohentuvatko taidot) arvioidaan ennen ja jälkeen interventiojakson tehtävillä arviointitehtävillä, joissa mitataan harjoiteltavaa taitoa.

J

K

L

M

Mathematics (learning) difficulties. Matematiikan oppimisvaikeudet.

Mental computation. Päässälasku. Viitataan usein päässälaskuun moninumeroisilla luvuilla.

Minuend. Vähennettävä. Vähennyslaskussa luku, josta vähennetään toinen luku.

Multi-digit number. Moninumeroinen luku. Luku, jossa on kaksi tai useampi numero, esim. 56.

Multiplication. Kertolasku.

N

Number. Luku. Voidaan erottaa lukumäärää (esim. 14 palikkaa) tarkoittava käsite (number tai quantity), sanottu tai kirjoitettu luku (number word), esim. ’neljätoista’ ja numeromerkintä (numeral tai number symbol) ’14’.

Number sense. Lukukäsite.

Numeral. Numerosymboleilla esitetty numeromerkintä luvulle, esim. ’5’, ’38’, ’209’.

Numeral identification. Lukujen tunnistaminen. (Vrt. kirjainten tunnistaminen).

O

One-to-one correspondence. Yksi-yhteen -vastaavuus. Lukumäärä laskettaessa yhtäaikainen osoittava ele esineeseen (tai esineen siirtäminen) ja lukusanan sanominen.

P

Place value. Paikka-arvo. Numeron arvo riippuu sen paikasta luvussa. Esim. 2 saa luvussa 326 arvon 20, kun taas luvussa 236 arvon 200.

Procedure/procedural knowledge. Laskuproseduuri. Esim. allekkainlaskustrategioiden hallinta, laskujärjestyksen huomioiminen, eri suoritusvaiheiden suunnittelu ja toteuttaminen.

Q

R

Response to Intervention (RtI). Erityisesti Yhdysvalloissa käytetty usein kolmiportainen (Tier 1, Tier 2 ja Tier 3) oppimisen tuen malli. Mallin mukaisesti tuen intensiteetti lisääntyy vaiheittain ja tukeen vastaamisen (responsiveness) perusteella voidaan määrittää myös oppimisessa ilmeneviä mahdollisia vaikeuksia.

S

Structuring numbers. Lukujen ymmärtäminen niiden erilaisten rakenteiden kautta ja tämän käyttämistä hyväksi laskutoimituksissa. Esim. luvun 18 ajatteleminen 10 + 5 + 3 tai luvun 9 tuplana.

Subitization / subitizing. Subitisaatio l. pienen lukumäärän (1-4) nopea tunnistaminen. Esim. nopan silmäluvun tunnistaminen ilman, että jokaista pistettä nopassa täytyy laskea yksitellen.

Subtraction. Vähennyslasku. Laskussa 10 – 3 = 7, 10 on minuend eli vähennettävä, 3 on subtrahend eli vähentäjä ja 7 on difference eli erotus.

Subtrahend. Vähentäjä. Vähennyslaskussa luku, mikä vähennetään.

T

Ten-frame. Kymppipohja. Luvut rakennetaan ja hahmotetaan viiden kautta. Esim. 5 ja 1 on 6. (Video: Getting Started with Ten-Frames. Tenframe, 4:22.)

Kuva: Teachers Pay Teachers

Kuva: Teachers Pay Teachers

U

V

W

X

Y

Z